Koniec roku to również czas kończących się inwestycji. Oczywiście na podsumowanie roku przyjdzie jeszcze czas, podobnie jak na plany na kolejny rok i następne lata. Obecnie dobiegają końca trzy ostatnie zadania, jakie zostały zaplanowane do realizacji w tym roku. Aura sprzyja pracom, więc są też tego widoczne efekty.

Przebudowa drogi w miejscowości Kałkowskie, zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Sośniach i budowa trzech linii oświetlenia ulicznego - te prace kończą inwestycje zaplanowane na rok 2017. Trzeba w tym miejscu dodać, że jest to naprawdę dobry rok o bardzo wysokim poziomie realizacji gminnych inwestycji.

W miejscowości Kałkowskie aktualnie wykonywane są roboty związane z nakładaniem drugiej warstwy masy asfaltowej i porządkowaniem terenu pasa drogowego. Nowa droga asfaltowa będzie miała długość ok. 220 m długości i szerokość 4 m, a po obu jej stronach będą znajdować się umocnione pobocza o szerokości 0,5 m każde. Jest to dość krótki odcinek, ale bardzo ważny ze względu na strategiczny punkt, jaki Lasy Państwowe wykorzystują do wywozu drzewa z lasu. Ciężkie samochody korzystające z drogi przy obecnej nawierzchni pozostawały ją często w tragicznym stanie, dlatego -dzięki zawartemu porozumieniu- inwestycja została dofinansowana ze środków Lasów Państwowych Nadleśnictwa Antonin. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót inwestycja zostanie zakończona do 30 listopada br., a jej koszt zamknie się kwotą ok. 170 000 zł.

DSC_0350.JPGDSC_0351.JPGDSC_0354.JPGDSC_0356.JPG

Z początkiem grudnia br. za kwotę ok. 200 000 zł zostanie utwardzony i w pełni zagospodarowany plac przy remizie OSP w Sośniach. W ramach przebudowy wykonany zostanie remont placu przy OSP oraz parkingu znajdującego się z przodu budynku OSP. Wykonany zostanie również remont systemu odwodnienia całego placu, jak również regulacja wpustów wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Jest to kolejna dobra i trafiona inwestycja, ponieważ zagospodarowanie terenu przy OSP w Sośniach było konieczne z uwagi na fakt, iż obecnie teren znajdujący się w centrum wsi był szczególnie błotnisty w mokre dni, wyglądał nieestetycznie i utrudnione było korzystanie z niego. W celu wykonania nowej nawierzchni niezbędne było usunięcie warstwy humusu w miejscu jego występowania, a także usunięcie istniejącej nawierzchni tłuczniowo-żwirowej. W miejscu likwidowanych nawierzchni zostanie wykonane nowe podłoże gruntowe. Na tak przygotowanym podłożu zostanie ułożona kostka betonowa, wykonanie terenów zielonych oraz systemu odbierającego wody opadowe i włączenie go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

DSC_0459.JPGDSC_0460.JPGDSC_0461.JPGDSC_0462.JPGDSC_0463.JPGDSC_0464.JPGDSC_0465.JPGDSC_0466.JPG

Trzecią inwestycją jest budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie na ul. Okrężnej i Cichej oraz w m. Granowiec na ul. Piaskowej. Realizacja zadania obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia drogowego, gdzie przewidziano zamontowanie opraw ze źródłem światła LED na aluminiowych słupach oświetleniowych. Są to linie wyłączone spod zarządu spółki oświetlenia ulicznego, dlatego za bezpośrednie jej funkcjonowanie odpowiedzialna będzie wyłącznie gmina.

Jakość i poziom oświetlenia drogowego ma bezpośredni wpływ na ryzyko wypadków. Całkowity brak lamp ulicznych powoduje, że kierowca zdany jest jedynie na światła swojego samochodu, co znacząco ogranicza zasięg jego widzenia. Gdy ulica zostanie oświetlona, znaczenie poprawi się widoczność, co pozwoli zauważyć pieszego. Koszt inwestycji to ok. 160 000 zł.

DSC_0496.JPGDSC_0497.JPGDSC_0500.JPGDSC_0504.JPG