Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu OZE z całego województwa wielkopolskiego złożono 187 wniosków o dofinansowanie. 116 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 49 projektów oceniono negatywnie, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 wnioski zostały wycofane. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę pod względem formalnym podlegają dalszej ocenie pod względem merytorycznym, której dokonają Członkowie Komisji Oceny Projektów.

Wniosek złożony przez Gminę Sośnie został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Urząd Marszałkowski nie przedłożył jeszcze informacji, które wnioski ostatecznie kwalifikują się do dofinansowania. Chciałbym zaznaczyć, że pracownicy Urzędu Gminy Sośnie w ramach realizacji tego zadania rzetelnie i fachowo wykonali swoje obowiązki, dzięki czemu wniosek jak i sama procedura została przeprowadzona w 100% poprawnie oraz zgodnie z regulaminem.

W tej chwili nie mamy już żadnego wpływu na wynik. Kwestia, kto otrzyma dofinansowane jest już zależna tylko i wyłącznie od Komisji Oceny Projektów, która w tej chwili ocenia prawidłowo złożone wnioski.