S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOŚNIACH


§ 1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach zwany dalej „ Ośrodkiem” działa na podstawie:
  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami)
  - przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej,
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami),
  - ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami),
  - innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych,
  - niniejszego statutu.


§ 2

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną i jednostką budżetową gminy utworzoną w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.
 2. Siedzibą Ośrodka jest wieś Sośnie, a obszarem działania – teren gminy Sośnie


§ 3

 1. Ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych jednostek, rodzin i grup społecznych oraz pomocą w ich zaspokajaniu w trudnych sytuacjach życiowych.
  Ośrodek przyznaje i wypłaca świadczenia o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami)
  Ośrodek przyznaje i wypłaca świadczenia o których mowa w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 ze zmianami)
 2. Przez trudną sytuację życiową rozumie się w szczególności:
  - ubóstwo
  - sieroctwo
  - bezdomność
  - potrzebę ochrony macierzyństwa
  - bezroboci
  - niepełnosprawność
  - długotrwałą chorobę
  - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
  - alkoholizm i narkomanię
  - trudności w p[przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
  - klęskę żywiołową i ekologiczną


§ 4

 1. W wykonywaniu zadań o których mowa w § 3 Ośrodek współpracuje w szczególności:
  - zakładami ochrony zdrowia,
  - organizacjami społecznymi i charytatywnymi,
  - Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi,
  - fundacjami,
  - stowarzyszeniami i grupami samopomocy społecznej,
  - pracodawcami,
  - osobami fizycznymi i osobami prawnymi

§ 5

 1. W skład Ośrodka wchodzą:
  - kierownik,
  - główny księgowy,
  - pracownicy socjalni,
  - pracownicy świadczący usługi opiekuńcze,
  - pracownik ds. profilaktyki społecznej,
  - pracownik ds. dodatków mieszkaniowych
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Sośnie
 3. W zakresie gospodarowania mieniem kierownik działa jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
 4. Pracowników Ośrodka zatrudnia, zwalnia i awansuje kierownik Ośrodka.


§ 6

 1. Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w przepisach wykonawczych do ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka ustala się w oparciu o przepisy wydane na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.


§ 7

 1. Wydatki Ośrodka pokrywane są przez Ośrodek a wszystkie dochody Ośrodka odprowadzane są do budżetu Gminy Sośnie.


§ 8

 1. Zmiany w statucie Ośrodka mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego nadania.