Drukuj

Obowiązek segregacji i nowe stawki za śmieci od 1 maja 2020 roku!

Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że z dniem 1 maja 2020 roku uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (stawka opłaty za osobę) i niezamieszkałych (stawka opłaty za pojemnik) na terenie gminy Sośnie od dnia 01.05.2020 r.

Rodzaj nieruchomości

Stawka opłaty na osobę

na miesiąc (zł)

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności (L):

Odpady Segregowane

Odpady zmieszane

Pojemność pojemnika w litrach (L)

Odpady Segregowane

Odpady zmieszane

Zamieszkałe Jednorodzinne

19,00 zł//m-c 49,00 zł/m-c - - -

Zamieszkałe Wielorodzinne (bloki)

19,00 zł/m-c 49,00 zł/m-c - - -

Obiekty niezamieszkałe (firmy, sale, sklepy, biura, cmentarze i in.)

- -

20 - 70 L

110 - 120 L

240 L

1100 L

 

Worek o poj. 120 L

2,96 zł

5,91 zł

11,82 zł

54,18 zł

 

16,93 zł

8,88 zł

17,73 zł

35,46 zł

162,54 zł

 

50,79 zł

 

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich typów nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe):

Od 1 maja 2020 roku zwalnia się z obowiązku posiadania brązowego worka - zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający własny przydomowy kompostownik i kompostujący wszelkie odpady biodegradowalne. Chcąc skorzystać z ulgi należy złożyć deklarację na nowym formularzu dostępnym do pobrania poniżej bądź w siedzibie Urzędu, w którym należy zaznaczyć fakt posiadania kompostownika oraz chęć skorzystania z ulgi z tegoż tytułu. W przypadku korzystania z ulgi za posiadanie kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać brązowego worka służącego do gromadzenia bioodpadów;

- Osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości 2,00 zł od mieszkańca na miesiąc zamieszkującego nieruchomość. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.  Stawka za odbiór odpadów komunalnych dla osób posiadających kompostowniki wynosi 17 zł od osoby miesięcznie. 

Na stronie www.sosnie.pl w zakładce gospodarka odpadami znajdują się prawidłowo wypełnione przykładowe wzory deklaracji dla mieszkańców zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych (firm, instytucji, cmentarzy itp.). 

- z dniem 1 maja br. zostaje wprowadzona bezwzględna segregacja odpadów dla wszystkich typów nieruchomości. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, na właściciela nieruchomości zamieszkałych przez mieszków nałożona zostanie kara w wysokości 49,00 zł od osoby. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta;

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 maja 2020 roku dla nieruchomości zamieszkałych:

- stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od osoby;
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem kompostownika do zbierania bioodpadów wynosi 17,00 zł miesięcznie od osoby;

- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 49,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w którym nastąpiło zdarzenie braku segregacji; odpadów.

- Obowiązek złożenia nowej deklaracji spoczywa tylko i wyłącznie na: 

- właścicielach tych nieruchomości jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z ulgi na posiadanie własnego przydomowego kompostownika. Jeśli właściciel nieruchomości nie chce skorzystać z ulgi na kompostownik i będzie cyklicznie wystawiał odpady BIO w brązowych workach, nie musi składać nowego wzoru deklaracji, gdyż stan się nie zmieni.

- obowiązek złożenia nowej deklaracji poosiadają właściciele nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców, którzy do końca kwietnia br. mieli zadeklarowaną niesegregację odpadów na nieruchomości, z dniem 1 maja br. obowiązuje bezwzględna segregacja odpadów na wszystkich typach nieruchomości, gdyż zgodnie z nowelizacją ustawy istnieje obowiązek segregacji odpadów. 

- obowiązek złożenia nowej deklaracji posiadają firmy, przedsiębiorcy prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, instytucje niezamieszkałe, wprowadza się obowiązek  segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji (Papier, Plastik z metalem, Szkło, odpady Bio oraz frakcja resztkowa) - zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie (uchwała Nr XV/137/2020 Rady Gminy Sośnie), zatem wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy do tej pory posiadali złożoną deklarację na komplet bądź komplety pojemników lub worów z odpadami segregowanymi mają obowiązek złożenia nowego formularza deklaracji z wyszczególnieniem wszystkich pojemników bądź worków (inne ceny) dla każdej z frakcji w skali miesiąca, zgodnie z zapotrzebowaniem, przy czym należy podać liczbę pojemników opróżnianych w skali miesiąca. Założenie minimalne to wskazanie przynajmniej po 1 pojemniku o pojemności 120 l, dla każdej frakcji odpadu (tj. Szkło, plastik, papier, odpady Bio i frakcja resztkowa). Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zostaną zobowiązani do posiadania worków bądź pojemników na odpady segregowane. 

Gmina Sośnie wyposaża nieruchomości w worki, natomiast wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości niezamieszkałej (firmy, instytucje). 

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny: 

1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 2,96 zł; 

2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 5,91 zł; 

3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 11,82 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 54,18 zł; 

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 16,93 zł 

 Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 8,88 zł; 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 17,73 zł; 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 35,46 zł; 

4) o pojemności 1100 l – w wysokości 162,54 zł; 

5) worek o pojemności 120 l - w wysokości 50,79 zł.

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości opłaty podwyższonej wynikającej z uchwały. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta;

- zmiany deklaracji należy dokonywać za każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon, zameldowania, wymeldowania do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; w deklaracji, (w przypadku nieruchomości w części zamieszkałych) ilości i pojemności pojemników (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- właściciel nieruchomości nie będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Pouczenie
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.)

Opłatę należy wnosić w terminach bez wezwania z dołu w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za miesiące styczeń i luty do10 marca danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień do10 maja danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec do 10 lipca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień do 10 września danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik do 10 listopada danego roku,
6) za miesiące listopad i grudzień do 20 grudnia danego roku.

Z dniem 1 czerwca br. funkcjonują indywidualne nr rachunków bankowych wygenerowane dla podatników/mieszkańców Gminy Sośnie wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty należy zatem dokonywać na doręczony indywidualny nr rachunku bankowego z tytułu odpadów komunalnych.

Opłatę należy uiszczać  przelewem na indywidulany numer rachunku bankowego (patrz zawiadomienie o wysokości opłaty) lub gotówką albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47,

Tytuł przelewu: opłata za wywóz odpadów komunalnych za m-ce ………….... (wpisać miesiące) dotyczy nr ID posesji…………… (nadany z Urzędu numer identyfikacyjny na posesję) w miejscowości ……………. (wpisać nazwę miejscowości).