Od 28 grudnia 2020 r. Urząd Gminy Sośnie funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Kasa Urzędu Gminy Sośnie pozostaje nieczynna do 17 stycznia 2021 r.

1. Do dnia 17 stycznia 2021 r. zawieszam w Urzędzie Gminy Sośnie (zwanym dalej urzędem) bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Wyłączeniu z ww. zawieszenia podlegają wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sytuacjach nadzwyczajnych (niecierpiących zwłoki).
3. Do zadań, o których mowa w pkt 2 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego,
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3) świadczenia usług komunalnych,
4) pomocy społecznej,
5) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,
6) drogownictwa, w tym decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
7) ochrony środowiska, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.
4. W sprawach, o których mowa w pkt 3 interesanci będą obsługiwani wyłącznie w wejściu do budynku urzędu, poprzez możliwość złożenia dokumentów.
5. Kontakt z urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
6. W przypadku braku możliwości, o której mowa w pkt 5 w wejściu do budynku urzędu została umieszczona specjalna urna podawcza na dokumenty, podania i wnioski wymagające rozpatrzenia przez urząd.
7. Zawieszeniu ulegają osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Sośnie, 28 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Sośnie
/-/ Stanisław Budzik