W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w terminie do dnia 22 października 2021 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy.

Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Gminy Kobylnica w terminie do dnia 15 października 2021 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Sośnie.

W zgłoszeniu należy podać:

    - imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
    - miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
    - dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
    - wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
    - lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
    - powierzchnia uprawy w ha,
    - cel prowadzenia uprawy – ( cele zostały określone w art. 45 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami),
    - czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku/konopi włóknistych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, pokój nr 1, tel. (62) 739 39 10 wew. 18.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Brak zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy maku lub konopi włóknistych, będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na uprawę, z uwagi na nieujęcie jej w wykazie ogłoszonym w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok