Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.

 

 

 


Konkurs Ofert

Oferta Wyjaśnienie

Oferta Wzór

Sprawozdanie

Umowa