30 stycznia 2018 r. Rada Gminy Sośnie uchwałą nr L/272/2018 określiła szczegółowe warunki udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zasady tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

Ustalono następujące kategorie stypendiów:

Stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy,

Stypendia artystyczne – przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki,

Stypendium sportowe – przyznawane za osiągnięcia w co najmniej jednej dyscyplinie sportu potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

Kandydat do stypendium Gminy Sośnie powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) średnia ocen za I lub II półrocze roku szkolnego poprzedzającego ubieganie się o stypendium wyniosła: 4,8 oraz uzyskała wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2) w ostatnim półroczu był finalistą konkursów przedmiotowych lub laureatem olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

3) w ostatnim półroczu był laureatem konkursów artystycznych lub zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

4) za laureata uznaje się osobę, która osiągnęła miejsce 1-3 na zawodach sportowych, konkursach artystycznych oraz olimpiadach przedmiotowych.

5) otrzymał z egzaminu ósmoklasisty w zakresie co najmniej jednego przedmiotu obowiązkowego bądź z egzaminu gimnazjalnego z co najmniej jednego zakresu w obrębie poszczególnych części maksymalną liczbę punktów.

Wnioski o przyznanie stypendiów składać można w dwóch terminach:

1) do końca lutego danego roku kalendarzowego, uwzględniające średnią ocen za poprzednie półrocze bądź potwierdzające osiągnięcia,

2) do końca lipca danego roku kalendarzowego, uwzględniając średnią ocen za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego bądź potwierdzone osiągnięcia,

Stypendium przyznaje się raz za dane półrocze.


UCHWAŁA NR L/272/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 stycznia 2018 r.