Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach w miesiącu czerwcu zorganizowała i sfinansowała zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII szkół z terenu Gminy Sośnie.

Działania Komisji skierowane były na wsparcie uczniów w procesie budowania większej świadomości w kontakcie ze środkami psychoaktywnymi oraz fonoholizmem i uzależnieniem od gier. Celem było wyposażenie uczniów w umiejętności praktyczne, które będą mogli w przyszłości wykorzystać w różnych sytuacjach szkolnych, rówieśniczych do budowania postawy asertywności, świadomości własnych potrzeb, zdrowej komunikacji oraz troski o własne granice. 

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie mogli w sposób empiryczny przekonać się, że to od ich postawy - "to ja mogę powiedzieć nie" - w dużej mierze zależy ich teraźniejszość i przyszłość.

Z kolei z perspektywy GKRPA doświadczenie wyniesione z tej formy edukacji pozwala wyciągnąć wniosek, że nauka kompetencji miękkich jest nadal niezbędna.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Sośniach

Katarzyna Woźniak