Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.


 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

Wójta Gminy Sośniez

dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII/88/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

§ 2. Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w Sośniach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 15 stycznia 2016 r.

Wójt Gminy Sośnie

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

Wójt Gminy Sośnie

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016

I. Rodzaje zadań:

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) Organizacja gminnych konkursów wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

2) Organizacja wycieczek w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.

Wysokość dotacji przekazanych w roku 2015: 55 000,00 zł

Wysokość dotacji w roku 2016: 30 000,00 zł

2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1) Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportu.

2) Uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych.

3) Organizacja gminnych zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

4) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

Wysokość dotacji przekazanych w roku 2015: 40 000,00 zł

Wysokość dotacji w roku 2016: 30 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wójt Gminy Sośnie przekazuje dotacje celowe na wsparcie realizacji ofert wyłonionych w konkursie  w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Ww. dotacja nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania (obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania) lub rezygnacja z jego realizacji.

5. Wójt Gminy Sośnie może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na zadania i zakupy inwestycyjne.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Sośnie.

III. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca2016 r., a zakończy nie później niż 15 listopada 2016 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy wykonania zadań wspieranych przez Gminę Sośnie określone zostaną w umowach.

2. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania od daty rozpoczęcia zadania (zgodnie z ofertą) nie wcześniej jednak, niż z dniem podpisania umowy.

3. Koszty poniesione na realizację zadania przed zawarciem umowy nie zostaną przyjęte do rozliczenia środków z dotacji budżetowej.

IV. Termin, tryb i warunki składania ofert:

1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Oferty powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy oraz rodzajem, nazwą i ewentualnym tytułem zadania w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2016 r. :

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, w godzinach pracy urzędu,

2) za pośrednictwem poczty, ale o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do tutejszego urzędu.

3. Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzony na każdej stronie za zgodność

z oryginałem (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.

4. Do każdego zadania należy złożyć odrębny druk oferty z kompletem wymaganych załączników.

5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wszystkie oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Sośnie.

3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent

będzie realizował zadanie,

4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w minionym roku.

4. Komisja dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kierując się kryteriami i zasadami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Sośnie.

5. Lista podmiotów, które otrzymają dotacje na realizację zadania zostanie opublikowana w trybie ogłoszenia wyników konkursu.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Sośnie zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert   na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert:

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

2) osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

3) korzystają w pełni z praw publicznych.

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu) w terminie do dnia 10 lutego 2016 r.

Zgłoszenia można wysłać pocztą lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie,

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Wójt, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.

Udział w komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące :

a) ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu ofert;

b) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.


Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 15 stycznia 2016r.