• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa

SG.210.1.2024

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

 1. Określenie stanowiska: Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa.

 2. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe o kierunku planowanie przestrzenne (gospodarka przestrzenna) lub architektura, urbanistyka, budownictwo,

  3. wymagany staż pracy: 4 lata,

  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. nieposzlakowana opinia,

  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 3. Wymagania dodatkowe:

  1. minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

  2. znajomość przepisów z zakresu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Prawo budowlane, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

  3. znajomość topografii Gminy Sośnie,

  4. umiejętność czytania materiałów kartograficznych i rysunków planów miejscowych,

  5. umiejętność obsługi komputera,

  6. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

  7. umiejętność pracy w zespole,

  8. wysoka kultura osobista,

  9. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

  10. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 4. Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

  1. prowadzenie postępowań w sprawach:

   a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

   b) planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy,

   c) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

   d) warunków zabudowy,

   e) lokalizacji inwestycji celu publicznego,

   f) podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

  2. przygotowywanie (bądź opiniowanie) opracowań dotyczących planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu,

  3. sporządzanie decyzji:

   a) o warunkach zabudowy,

   b) lokalizacji inwestycji celu publicznego,

   c) podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

  4. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją budynków,

  5. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków gminy.

 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  2. czas pracy – 1 etat,

  3. praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

  4. praca jednozmianowa,

  5. stanowisko pracy usytuowane na parterze.

 6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że w miesiącu kwietniu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 7. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

  2. CV (życiorys),

  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

  4. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz minimalnym doświadczeniu na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego,

  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

  10. kserokopia dowodu osobistego,

  11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego i budownictwa” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.

Sośnie, 9 maja 2024 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Adam Harlak

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz

Oświadczenia

 

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:  7:30-15:30


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry