• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

SG.210.2.2024

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

 1. Określenie stanowiska: Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

 2. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub rolnictwo,

  3. wymagany staż pracy: 4 lata,

  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. nieposzlakowana opinia,

  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 3. Wymagania dodatkowe:

  1. minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

  2. znajomość przepisów z zakresu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy – Prawo łowieckie, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

  3. umiejętność obsługi komputera,

  4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

  5. umiejętność pracy w zespole,

  6. wysoka kultura osobista,

  7. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

  8. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 4. Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw z zakresu:

 1. ochrony środowiska,

 2. górnictwa, geologii i hydrologii,

 3. gospodarki wodno-ściekowej,

 4. ochrony gruntów rolnych i leśnych,

 5. łowiectwa,

 6. ochrony zwierząt zaniedbywanych i bezdomnych,

2) urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych,

3) przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

4) przyjmowanie zgłoszeń budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

5) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

6) prowadzenie edukacji ekologicznej,

7) koordynowanie odbioru odpadów zawierających azbest,

8) prowadzenie spisów rolnych i innych badań statystycznych w zakresie rolnictwa,

9) prowadzenie spraw z zakresu obrotu alkoholem i ochrony zdrowia.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 2. czas pracy – 1 etat,

 3. praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

 4. praca jednozmianowa,

 5. stanowisko pracy usytuowane na parterze.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że w miesiącu kwietniu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

  2. CV (życiorys),

  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

  4. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz minimalnym doświadczeniu na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego,

  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

  10. kserokopia dowodu osobistego,

  11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.

Sośnie, 13 maja 2024 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Adam Harlak

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz

Oświadczenia

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:  7:30-15:30


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry