W poniedziałek 28 czerwca podczas XXIX Sesji Rady Gminy Sośnie – Wójt Gminy Sośnie Pan Stanisław Budzik jednogłośnie otrzymał absolutorium. Przed absolutorium został przedstawił raport o stanie gminy za 2020 rok. Warto podkreślić, że raport o stanie Gminy Sośnie był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, z którym mogli zapoznać się wszyscy mieszkańcy gminy. Zaprezentowany raport obejmował podsumowanie wykonanych inwestycji i wszystkich zadań gminy Sośnie. Następnie odbyła się debata, a po niej głosowanie nad wotum zaufania dla wójta. Radni jednogłośnie podjęli decyzje o udzieleniu wotum zaufania.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sośnie, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi. Tym samym potwierdzili, że Wójt prawidłowo realizował budżet gminy.
Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Sośnie złożył słowa podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Sośnie, radnym, sołtysom i kierownikom jednostek organizacyjnych, bez pomocy, których nie byłaby możliwa właściwa realizacja budżetu. Jak podkreślił rok 2020 był trudny i inny niż do tej pory ze względu na pandemię ale nie zwolniliśmy tempa inwestycyjnego i realizowaliśmy zamierzone zadania.

dsc_0408.jpgdsc_0413.jpgdsc_0415.jpgdsc_0417.jpgdsc_0422.jpgdsc_0423.jpgdsc_0427.jpgdsc_0430.jpgdsc_0434.jpgdsc_0439.jpgdsc_0444.jpgdsc_0452.jpgdsc_0455.jpgdsc_0459.jpgdsc_0462.jpgdsc_0463.jpgdsc_0465.jpgdsc_0467.jpgdsc_0469.jpg