Aktualności

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sam program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania stanowią również atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

W dniach od 29 stycznia do 14 lutego br. odbyły się zebrania wiejskie mające na celu wyłonienie sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach naszej gminy. W wyniku wyborów w sołectwach Janisławice, Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocina i Kuźnica Kącka nastąpiły zmiany na stanowisku sołtysa. Należy nadmienić, że kobiety stanowią większą połowę składu sołtysów w obecnej kadencji Rady Gminy.

Wójt Gminy Sośnie informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów,  a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu ...

Harmonogram zebrań wyborczych organów samorządów wiejskich na terenie Gminy Sośnie

W przedświąteczny czas wigilijnych spotkań działająca w gminie Sośnie grupa AA „ Moja Wola” postanowiła również uczcić Narodzenie Chrystusa i przełamać się opłatkiem. Miting otwarty, który odbył się w dniu 21 grudnia 2018r na Sali w Gminnym Ośrodku Kultury był okazją do podzielenia się życzliwością, wsparciem i dobrym słowem.

Na mocy zarządzenia NR 98/2018 Wójta Gminy Sośnie w poniedziałek 24 grudnia (wigilia) Urząd Gminy Sośnie będzie nieczynny.

Wielu z Państwa pyta i dzwoni, dlatego informujemy, iż na stronie Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane są już wszystkie wyniki niedzielnych Wyborów Samorządowych (gmina, powiat, województwo).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sośnie!

W związku z moją reelekcją na stanowisko Wójta Gminy Sośnie, chciałbym serdecznie podziękować moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli jak również wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach oddając głos na poszczególnych kandydatów.

GOKiGBP w Sośniach po raz kolejny zaprasza do akcji NARODOWE CZYTANIE. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy w dniu 8.09.2018 r. o godz. 10.00 do parku przy Zespole Szkół w Sośniach. Tym razem będziemy czytać "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

Obecnie trwa budowa drogi gminnej relacji Mariak – Granowiec. Jest to I etap, który ostatecznie zakończy się w 2019 r. i połączy ze sobą obie miejscowości. Zgodnie z wcześniej rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym prace wykonuje firma Iterbud z Kalisza. Nowa droga będzie miała nawierzchnie asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym.

Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, jako gospodarz tej gminy również w tym roku uruchomił wsparcie w zakresie składania e-wniosków plus przez internet o dopłaty bezpośrednie.