• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • Start
 • Ogłoszenia
 • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOCIĄ – rozeznanie potrzeb w Gminie Sośnie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOCIĄ – rozeznanie potrzeb w Gminie Sośnie

 |  Ogłoszenia i komunikaty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w terminie od 21 sierpnia 2023 r. do04 września 2023 r. przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Sośnie w zakresie realizacjiprogramu rządowego:

 „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Aby przystąpić do programu, gmina powinna mieć rozeznane potrzeby w tym zakresie co umożliwi realne zapotrzebowanie na środki.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i jak sama nazwa wskazuje asystent nie świadczy usług opiekuńczych tylko asystuje (pomaga) osobie niepełnosprawnej.

Program ten kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniami ZUS/KRUS traktowanym na równi z tymi orzeczeniami), oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Zgodnie z wytycznymi Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” obowiązującymi w roku 2024, usługi asystencji osobistej mogły być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2023 rokuwynosił:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Gmina  umożliwi uczestnikowi programu dokonanie samodzielnego wskazania osoby która miałaby świadczyć  asystę. Asystentem  zgodnie z wymogami może być:

osoba niebędąca członkiem rodzinyktóra:

 • posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 • posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnymnp. doświadczenie zawodowe, lub udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

Na potrzeby programu za rodzinę uznaje się: „wstępnych (czyli rodziców, dziadków, pradziadków), zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osoby pozostające w stosunku przysposobieniazuczestnikiem,

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta zazrealizowaną usługę asystencji osobistej w 2024 roku nie może przekroczyć 50 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego.

Zainteresowanie udziałem w programienależy zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach w terminie do04 września 2023 r.

 • osobiście
 • telefonicznie ( 62) 730 78 08

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci skorzystania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu a służy jedynie rozeznaniu potrzeb.

 Oficjalne ogłoszenie o naborze do Programu wraz z niezbędną dokumentacjąbędzie udostępnione po  4 września 2023 r., czyli po zebraniu potrzeb.

Osoby, które wyrażą chęć przystąpienia do Programu proszone są o śledzenie na stronie GOPS i BIP-u Ośrodkainformacji o naborze i dostarczenie niezbędnej dokumentacji we wskazanym w ogłoszeniu terminie.

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:  7:30-15:30


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry