1.Do dnia 27 grudnia 2020 r. zawieszam w Urzędzie Gminy Sośnie (zwanym dalej urzędem) bezpośrednią obsługę interesantów.

2.Wyłączeniu z ww. zawieszenia podlegają wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sytuacjach nadzwyczajnych (niecierpiących zwłoki).

3.Do zadań, o których mowa w pkt 2 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

- rejestracji stanu cywilnego,

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,

- świadczenia usług komunalnych,

- pomocy społecznej,

- budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,

- drogownictwa, w tym decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,

- ochrony środowiska, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

W sprawach, o których mowa w pkt 3 interesanci będą obsługiwani wyłącznie w wejściu do budynku urzędu, poprzez możliwość złożenia dokumentów.
Kontakt z urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
W przypadku braku możliwości, o której mowa w pkt 5 w wejściu do budynku urzędu została umieszczona specjalna urna podawcza na dokumenty, podania i wnioski wymagające rozpatrzenia przez urząd.
Zawieszeniu ulegają osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Sośnie, 4 grudnia 2020 r.Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik