Urząd Gminy Sośnie uprzejmie informuje o prowadzonych działaniach, w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie”.

Dla przypomnienia, całkowita wartość projektu wynosi 6 818 048,66 zł z uzyskanym dofinansowaniem w wysokości 5 249 422,51 zł,w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  1. Od marca do maja br. Gmina Sośnie wszczęła procedurę podpisania umów z mieszkańcami gminy uczestniczącymi w ww. projekcie odnawialnych źródeł energii. Początkowo chęć podpisania umów na kolektory słoneczne, mające za zadanie grzanie wody użytkowej wyraziło 248 mieszkańców, jednak już na etapie zawierania umów wielu z nich zrezygnowało. Poziom rezygnacji szacowany był na około 30. W praktyce poziom rezygnacji sięgnął 70 instalacji.
  2. Z uwagi na istotną rozbieżność pomiędzy zadeklarowaną pierwotnie ilością 248 instalacji, a szacowaną końcową na poziomie około 220, a jak się okazało ostatecznie około 180 instalacji, konieczne było wystosowanie prewencyjnego pisma do instytucji obsługującej projekt - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pismo nadane 22 marca 2021 r. zawierałopropozycję zastosowania instalacji fotowoltaicznych w miejsce solarnych,przeznaczonych do grzania wodyi zapytanie o procedurę na wypadek niewykonania całości umowy.
  3. 7 maja 2021 r. Urząd Marszałkowski odpowiedział na ww. pismo nie wyrażając zgody na zwiększenie ilości instalacji fotowoltaicznych i nie zajął jednoznacznego stanowiska w sprawie potencjalnego niewykonania umowy w całości, ze względu na rezygnacje z instalacji solarnych do grzania wody.
  4. Po przeprowadzonej akcji dodatkowych zgłoszeń mieszkańców do projektu w zakresie kolektorów słonecznych i w świetle niejasnej odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego Gmina Sośnie pismem z 24 maja 2021 r. zwróciła się ponownie do instytucji dofinansowującej o zajęcie jednoznacznego stanowiska i odpowiedź na pytanie, czy zmniejszenie ilości instalacji kolektorów słonecznych nie będzie wiązało się z korektą finansową lub całkowitą dyskwalifikacją projektu.
  5. Pomimo braku odpowiedzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego, celem zapewnienia możliwie szybkiego uruchomienia projektu,Gmina Sośnie rozpoczęła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie”, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 czerwca 2021 r. Postępowanie obejmuje: 159 instalacji fotowoltaicznych, 201 kolektorów słonecznych i 37 kotłów na biomasę.
  6. Dopiero 1 lipca 2021 r. Urząd Marszałkowski formalnie wypowiedział się na piśmie, wyrażając zgodę na zmniejszenie ilości instalacji kolektorów słonecznych do grzania wody, z jednoczesną promesą odstąpienia od ewentualnych sankcji za niewykonanie umowy w tym zakresie.
  7. W okresie od 30 czerwca 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r. doGminy Sośnie wpłynęło 97 zapytań od podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu, na które gmina zobowiązana była odpowiedzieć pisemnie. W dniu 29 lipca 2021 r. jedna z odpowiedzi została zakwestionowana przez zainteresowanego wykonawcę, który skierował odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Skierowanie skargi do KIO spowodowało formalne wstrzymanie przetargu. Zgodnie z art. 189 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,KIO ma na rozpoznanie odwołania 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 18 sierpnia 2021 r.wpłynął odpis postanowienia KIO o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, albowiem zastrzeżenia wniesione przez odwołującego zostały w całości uwzględnione przez Gminę Sośnie, a o fakcie ich uwzględnienia została niezwłocznie powiadomiona KIO. W związku z powyższym ustała przeszkoda do dalszego procedowania przetargu.
  8. Na 6 września 2021 r. został wyznaczony termin przetargu.

Urząd Gminy Sośnie dołoży wszelkich starań, aby po wyłonieniu wykonawców poszczególnych instalacji OZE montaż instalacji na Państwa obiektach został zrealizowany w bieżącym roku.

W związku z powyższym prosimy uczestników projektu o cierpliwość, ponieważ procedura przetargowa jest już na ostatnim etapie i niedługo rozpocznie się realizacja projektu.

 

Zastępca Wójta

/-/ Dariusz Berek

Sośnie, 20 sierpnia 2021 r.