• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 |  Odpady komunalne

„Rewolucja śmieciowa”– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1.Dlaczego wprowadzono „rewolucję śmieciową”

Dotychczas ¼ Polaków nie była objęta żadną umową na odbiór odpadów komunalnych. Tego, co działo się z ich odpadami można się tylko domyślać. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami mają sprawić, że nikomu nie będzie się opłacać wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, czy spalać ich w piecu. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Dzięki nowym przepisom, mamy szansę osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu, do których obligują nas przepisy.

 1. Jaka jest metoda naliczania opłaty ?

Metoda, która obowiązuje na terenie Gminy Sośnie to:

- dla nieruchomości zamieszkałej – iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka.

 1. Czy segregując odpady będę płacił mniej ?

Tak. Dla osób segregujących odpady ustalono niższą stawkę opłaty. Dla nieruchomości zamieszkałych wynosi ona od mieszkańca.

 1. Jakie są korzyści z selektywnego zbierania odpadów komunalnych ?

Ekonomiczne: Za odpady zbierane selektywnie zapłacisz mniej. Ponadto pomożesz w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku i uniknięciu kar dla gmin w przypadku ich nieuzyskania.

Ekologiczne: Jeśli coś jest dla nas nieprzydatne nie oznacza to od razu, że nic już nie da się z tym zrobić. Przeciwnie, większość odpadów można ponownie wykorzystać lub przerobić. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Czy wiesz, że każda tona selektywnie zebranej makulatury ratuje życie 17 drzewom i oszczędza 1200 l wody ?

Etyczne: Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska, w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne rezultaty. Każdy z nas może się przyczynić do ochrony środowiska.

 1. Posiadam nieruchomość użytkowaną sezonowo (domek letniskowy) czy również jestem zobowiązany złożyć deklarację i ponosić opłatę ?

Tak, należy złożyć deklarację na czasookres przebywania na danej nieruchomości, w okresie kiedy nieruchomość będzie niezamieszkiwana, należy złożyć deklarację zmieniającą poprzednio zadeklarowany stan. Zaznaczyć w oświadczeniu, że jest to nieruchomość zamieszkiwana sezonowo.

 1. Na co przeznaczone są pieniądze wpłacane przez właścicieli nieruchomości ?

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Sośnie pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na co przeznczone jest ponad 90% środków uzyskanych z opłat. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK-u, edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną systemu.

 1. Czy opłata za dziecko jest taka sama jak za osobę dorosłą ?

Tak. Dziecko również produkuje odpady. Podczas najzwyklejszych codziennych czynności, takich jak choćby pielęgnacja malucha powstają odpady komunalne: pieluszki, chusteczki do pielęgnacji, opakowania po kremach, mydłach, szamponach itd. Szacuje się, że w ciągu 2,5 roku życia dziecko potrzebuje ponad 5 tys. pieluch jednorazowych.

 1. Kiedy muszę zmienić deklarację, jak mogę to zrobić ?

Deklarację należy zmienić w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji np. zmiany liczby osób (zgon, urodzenia), zmiany danych osobowych właściciela - które są podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany dokonuje się poprzez złożenie nowej deklaracji, która zawiera aktualne dane oraz zaznaczenie w niej, że jest to deklaracja zmieniająca (nowa deklaracja). Zmiany deklaracji należy dokonać w ciągu 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Obowiązek terminowego złożenia deklaracji leży po stronie właściciela nieruchomości i w żaden sposób nie jest uzależniony od terminu otrzymania wzoru deklaracji z Urzędu Gminy.

 1. Co się stanie jeśli zadeklarowałem, że odpady będą zbierane selektywnie, a tego nie zrobię?

Wobec właściciela zostanie wydana decyzja administracyjna, zmieniająca stawkę opłaty na stawkę dla odpadów zbieranych nieselektywnie.

 1. Czy jeśli zadeklarowałem, że nie będę segregował odpadów, to czy w takim przypadku do pojemnika mogę wrzucić wszystkie odpady ?

Zadeklarowanie zbierania odpadów w sposób nieselektywny oznacza, że nie wyodrębnia Pan frakcji opakowaniowej z odpadów, które powstają na Pańskiej nieruchomości. W związku z tym nie ma Pan obowiązku wyposażenia nieruchomości  w pojemniki/worki do selektywnego zbierania odpadów, ponieważ do pojemnika na zmieszane odpady komunalne wrzuca Pan także papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.

Natomiast odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe nie mogą trafić do pojemnika na zmieszane odpady komunalne i należy je przekazać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie do specjalnych pojemników zlokalizowanych w odpowiednich placówkach na terenie gminy a także przekazać do punktu PSZOK na terenie gminy lub podczas zorganizowanych bezpłatnych zbiórek sezonowych w ciągu roku.

 1. Kto będzie kontrolował zadeklarowaną przez mieszkańca segregację odpadów komunalnych ?

Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić Gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

 1. Do kogo należy obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki ?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane należy do obowiązków właściciela/zarządcy nieruchomości. Worki do segregacji śmieci dostarcza firma odbierająca odpady.

 1. Czy mogę dzielić pojemnik na odpady komunalne z kimś innym ? 

W przypadku braku możliwości usytuowania pojemnika na własnej nieruchomości dopuszcza się możliwość wspólnego korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących nieruchomości z jednego pojemnika za zgodą właściciela tego pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

 1. Czy odpady komunalne odbierane będą tylko z pojemników? Co z większą ilości odpadów znajdujących się obok pojemnika ?

Odpady zmieszane, bądź pozostałości z sortowania, zostaną odebrane tylko te, które umieszczono w pojemnikach metalowych bądź plastikowych do tego celu przeznaczonych. Wszelkie odpady znajdujące się poza pojemnikiem do tego celu przeznaczonym nie będą odbierane.

Natomiast odpady zbierane selektywnie oddawać należy w workach, które otrzymają Państwo od firmy odpierającej odpady. W przypadku, gdy worki do selektywnej zbiórki nie starczą wtedy po porozumieniu z firmą wywozową oraz otrzymaniu dodatkowych worków zebrane selektywnie odpady można umieścić w dodatkowych workach, które zostaną odebrane przy kolejnym przejeździe śmieciarki .

 1. Kto składa deklarację i ponosi opłatę ?

Jest to obowiązek właściciela (w rozumieniu definicji właściciela wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Dz. U. z 2019 r. poz.1579 ze zm.), bądź właścicieli nieruchomości, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej .

 1. Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym ?

Jeżeli jakaś nieruchomość nie ma właściciela, gdyż np. toczy się postępowanie spadkowe, deklaracje składa i opłatę wnosi osoba, która w tej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

 1. Czy będzie weryfikacja informacji zamieszczonych w deklaracji ?

Tak. Podane w deklaracji informacje mogą zostać poddane kontroli w zakresie sprawdzenia zgodności tych danych ze stanem faktycznym. W razie niezgodności co do danych liczbowych, będących podstawą naliczenia opłaty, właściciel zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

 1. Czy płaci się za osoby zameldowane czy zamieszkałe ?

Płacimy włącznie za osoby przebywające na danej nieruchomości. Nie jest ważne ile osób jest zameldowanych na danej posesji. W przypadku jakichkolwiek zmian w ilości przebywających osób składamy ponowną nową deklarację zwiększającą bądź zmniejszającą ilość osób wraz ze stosownym uzasadnieniem.

 1. Co w przypadku osób takich jak uczniowie szkół średnic, studenci pobierający naukę w systemie dziennym poza miejscem zamieszkania ?

W takim przypadku deklarujemy opłatę tylko za te miesiące, kiedy osoby te przebywają w miejscu zamieszkania (np. wakacje). Dokonujemy tego przez zmianę dotychczasowej deklaracji na nową deklarację zmieniającą.

 1. Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty ?

Taką deklarację należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47 w Sośniach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy.

 1. Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady ?

W razie stwierdzenia braku opłaty, Wójt Gminy Sośnie będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty wraz z odsetkami, następnie zostaną zastosowane wszystkie środki egzekucyjne dla zalegających z opłatami wynikające z mocy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. Postępowanie ma się tu podobnie jak w przypadku niepłacenia podatków.

 1. Otrzymałem książeczkę opłat za odpady, gdzie powinienem zapłacić ?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie otrzymanej książeczki uiszczamy w placówkach bankowych, placówkach pocztowych bądź w agencjach płatniczych. Na blankiecie wypełniamy dane osobowe właściciela nieruchomości, kwotę oraz za jaki okres dokonujemy opłatę oraz nadany na daną posesję numer identyfikacyjny (każda posesja ma inny numer identyfikacyjny !) Opłatę możemy dokonać również przelewem elektronicznym. W tytule przelewu należy podać nadany numer identyfikacyjny posesji oraz miesiące za jakie dokonywana jest opłata.

 1. Otrzymałem numer identyfikacyjny, gdzie mam go wpisać ?

Numer identyfikacyjny jest przyporządkowany do danej deklaracji, czyli do danego właściciela nieruchomości (każda nieruchomość ma inny numer nadany z Urzędu). Jeśli dokonujemy opłaty poprzez książeczkę opłat numer identyfikacyjny wpisujemy w pozycji gdzie należy wpisać numer posesji, gdy wpłacający wpisze numer identyfikacyjny wtedy nie musi podawać swojego numeru domu wystarczy podać miejscowość oraz miesiące za jakie uiszcza opłatę. Przy wpłacie gotówkowej zawsze trzeba podać otrzymany numer identyfikacyjny, natomiast przy dokonaniu opłaty przelewem elektronicznym należy w tytule przelewu wpisać otrzymany numer identyfikacyjny wraz z podaniem miejscowości oraz okresu za jaki dokonywana jest opłata.

Jeśli nie posiadasz jeszcze numeru identyfikacyjnego, powinieneś się po niego zgłosić do Urzędu Gminy Sośnie, pok. nr 1.

Numer identyfikacyjny najlepiej wpisać na okładce książeczki opłat, aby nie zaginął!

 1. Czy mogę dokonać opłaty przelewem elektronicznym za brata, mamę, babcię czy sąsiadkę z mojej okolicy ?

Jak najbardziej tak, ze wskazaniem że przelew dotyczy dokładnie danej posesji, nieruchomości, bądź działalności gospodarczej! 

Czy mogę dokonać opłaty za brata, sąsiadkę bądź inną osobę gotówką w kasie lub na książeczkę opłat w banku ?

Jak najbardziej tak. W kasie lub placówkach bankowych czy agencjach płatniczych można dokonywać opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za inne osoby, z tym, że należy dokładnie znać dane osobowe tych osób, aby były one zgodne z danymi złożonymi na deklaracji oraz pamiętać o wpisaniu bądź podaniu niezbędnego numeru identyfikacyjnego.

 1. Jak często należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami ?

Opłatę należy uiszczać w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe do 10 dnia miesiąca III, V, VII, IX, XI oraz do 20 XII (danego roku bieżącego). Terminy opłat umieszczone są na okładce książeczek opłat za wywóz odpadów, jakie otrzymali mieszkańcy oraz na stronie internetowej www.sosnie.pl w zakładce gospodarka odpadami.

 1. Jeśli zapełnię worki, które otrzymałam od firmy do selektywnego zbierania odpadów, to czy mogę się zgłosić po kolejne ?

Każdy właściciel nieruchomości, który zadeklarował, że odpady będą zbierane w sposób selektywny  otrzymuje w zależności od zapotrzebowania komplety worków tj. zielony na szkło białe i kolorowe, niebieski na papier i makulaturę, żółty na tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe, brązowy na bioodpady. W przypadku, gdy te worki zostaną zapełnione można nagromadzone wysegregowane frakcje odpadów umieścić w dodatkowych workach.

 1. Co zrobić z popiołem ?

Jeżeli jest to popiół z opału typu drewno można popiół taki użyć jako nawóz do użyźnienia gleby lub gromadzić na przydomowym kompostowniku. W innych przypadkach, gdy jako opału używano węgla lub miału popiół ten, po wystudzeniu, należy wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

 1. Gdzie należy wrzucić kubeczki po jogurtach albo plastikowe pudełka po owocach i warzywach ?

Wszystkie te odpady należy umieścić w pojemniku/worku w kolorze żółtym, przeznaczonym na tworzywa sztuczne i metal.

 1. Mieszkam w domku jednorodzinnym z ogrodem, co mam zrobić z trawą i innymi odpadami z ogrodu ?

Najlepszą metodą zagospodarowania odpadów zielonych jest ich kompostowanie na przydomowym kompostowniku. W przypadku braku takiej możliwości odpady zielone należy umieścić w worku brązowym przeznaczonym na odpady ulegające biodegradacji.

 1. Gdzie mam wyrzucić zepsuty telewizor?

Zepsuty telewizor zalicza się do tzw. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Sprzęt elektryczny i elektroniczny najogólniej rzecz biorąc to wszystkie urządzenia, które do prawidłowego działania potrzebują prądu lub go wytwarzają np. szczoteczka elektryczna, mp3, suszarka, lodówka, lampa, telefon itp.

Sprzęt taki odbierany jest zawsze za darmo i można się go pozbyć w następujący sposób:

 1. Oddać do punktu PSZOK na terenie gminy lub podczas organizowanej na terenie Gminy Sośnie zbiórki objazdowej, podczas której bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 2. Pozostawić w sklepie przy zakupie nowego sprzętu na zasadzie „1 za 1” czyli np. stary telewizor za nowy telewizor, stary telefon za nowy telefon.
 3. Pozostawić w serwisie w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 4. Co mam zrobić z opakowaniami po lekach oraz przeterminowanymi lekami ?

Czyste opakowania po lekach takie jak choćby kartonik, w który zapakowana była butelka z lekarstwem można wrzucić do pojemnika/worka przeznaczonego na papier. Natomiast opakowania, które posiadają choćby śladowe pozostałości po lekach należy dostarczyć do specjalnego pojemnika na leki, który znajduje się w Przychodni (Ośrodku zdrowia) przy ul. Janusza Korczaka 7, w miejscowości Sośnie oraz w Gabinecie Lekarskim, ul. Lanca 1 oraz w punkcie Aptecznym, przy ul. Janusza Korczaka 7 w Sośniach.

 1. Czy przed wrzuceniem pudełka po jogurcie muszę je umyć ?

Nie ma obowiązku mycia odpadów opakowaniowych przed wrzuceniem ich do pojemnika/worka. Wystarczy jedynie usunąć z nich zawartość.

 1. Gdzie wrzucać kartoniki po mleku i napojach ?

Kartoniki takie należy wrzucać do żółtego worka/pojemnika oznaczonego jako plastik, metal, opakowania wielomateriałowe.

 1. Do którego pojemnika mam wrzucać pampersy oraz odpady higieniczne?

Pieluszki jednorazowe oraz wszelkiego rodzaju odpady higieniczne należy wrzucać do pojemnika metalowego bądź plastikowego na odpady zmieszane.

 1. Co zrobić z obierkami od owoców i warzyw ?

Obierki od owoców i warzyw świetnie nadają się do kompostowania. W przypadku braku takiej możliwości odpady te należy umieścić w worku brązowym przeznaczonym na odpady ulegające biodegradacji

 1. Do której godziny powinienem wystawić worki oraz pojemnik z odpadami ?

Odpady zmieszane lub pozostałości z segregacji odpadów zgromadzone w pojemnikach metalowych/plastikowych, a także wysegregowane frakcje odpadów zgromadzone w workach koloru żółtego, zielonego bądź niebieskiego należy wystawić do godziny 7.00 w dniu przypadającym zgodnie z harmonogramem na odbiór poszczególnej frakcji odpadów komunalnych. Odpady wystawione w godzinach późniejszych tj. południowych mogą zostać nieodebrane, reklamacja wówczas będzie nieuzasadniona, gdyż firma wywozowa odbiera odpady od mieszkańców od godziny 7.00.

 1. Gdzie powinienem umieścić worki z odpadami oraz pojemnik w dniu wywozu, aby firma dokonała ich odbioru ?

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie worki lub pojemnik w zależności od nagromadzonej frakcji odpadów należy umieścić na granicy nieruchomości/posesji prywatnej do drogi gminnej w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów, tak aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę. Pojemniki lub worki należy ustawić od strony drogi dojazdowej gminnej lub powiatowej. Wyjątek stanowią drogi dojazdowe prywatne, na które firma odbierająca odpady nie może wjeżdżać, w związku z czym mieszkańcy takich posesji są zobowiązani aby wystawiać pojemniki oraz worki na granicy nieruchomości od strony drogi dojazdowej gminnej lub powiatowej!

 1. Jeśli zamieszkuję sam lub z rodziną i nie oddaję śmieci, to czy też muszę uiszczać opłatę do Gminy ?

Jak najbardziej tak, gdyż samo nieoddawanie śmieci nie zwalnia mieszkańca z dokonywania opłaty z tego tytułu. Jeśli osoba zamieszkuje to bytowanie jest jednoznaczne z produkowaniem odpadów. Rodzi się zatem pytanie: jeśli człowiek bytuje, to co robi z odpadami, gdzie się ich pozbywa? Wywożenie śmieci do miejsc do tego celu nieprzeznaczonych np. lasy, rowy przydrożne jest surowo zabronione zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń każdy, kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (...) podlega karze grzywny do 1500 zł.

Każdy, kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny (art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska).

Statystyczny mieszkaniec województwa wielkopolskiego produkuje średnio 340 kg odpadów w ciągu roku – dane pochodzą z Planu Gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego na lata 2019-2025.

Opłata jaka została naliczona na mieszkańca nie obejmuje tylko i wyłącznie samej usługi odbioru i wywozu odpadów, tak jak to było przed 01 lipca 2013 roku. Na opłatę za gospodarowanie odpadami składa się szereg składowych miedzy innymi: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK-u, koszty edukacji ekologicznej, kampanii informacyjnej oraz obsługi administracyjnej systemu.

 1. Czego nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne?

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) baterie, akumulatory, inne odpady niebezpieczne,

3) leki, termometry rtęciowe, chemikalia,

4) odpady wielkogabarytowe,

5) zużyte opony,

6) odpady zielone,

7) odpady rozbiórkowe i budowlane,

8) odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i papieru.

 

 1. Jak często organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych na terenie naszej Gminy ?

Do czasu otwarcia punktu PSZOK na terenie gminy Sośnie organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz odpadów problemowych w ciągu roku, w okresie wiosennym. Zbiórka poprzedzona jest poinformowaniem mieszkańców poprzez podanie szczegółowego terminu odbioru w poszczególnych miejscowościach Gminy na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.sosnie.pl.

Planowane uruchomienie punktu PSZOK szacuje się na koniec roku 2019 bądź początek roku 2020. Po uruchomieniu punktu PSZOK na stronie internetowej gminy Sośnie zostaną udostępnione wszelakie informacje odnośnie godzin otwarcia i funkcjonowania punktu oraz wykaz odpadów jakie będzie można przywieźć do ww. punktu.

 1. Co w przypadku osób które wyjechały do pracy za granicę oraz kierowcami w transporcie zagranicznym ?

W przypadku osób czasowo pracujących za granicą niezbędne do zmiany deklaracji będzie poświadczenie z zakładu pracy o czasookresie przebywania za granicą, bądź poświadczenie z Urzędu meldunkowego o czasowym zameldowaniu za granicą, natomiast w przypadku kierowców w transporcie krajowym czy też zagranicznym nie ma możliwości nieujmowania, bądź zwolnienia takich osób z obowiązku podlegania opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż centrum życiowe takich osób jest w miejscu ich zamieszkania czy też zameldowania, a dodatkowo osoby te nie są nigdzie indziej zewidencjonowane pod względem opłaty śmieciowej. Wszelkie zmiany w liczbie osób ze stosownymi oświadczeniami dokonujemy przez zmianę dotychczasowej deklaracji na nową.

 1. Prowadzę i posiadam firmę, sklep bądź jakąkolwiek inną działalność gospodarczą czy muszę zakupić osobny pojemnik na odpady z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak najbardziej tak. Osoby, które mają zarejestrowaną czynną działalność gospodarczą są zobowiązane do posiadania pojemnika go gromadzenia odpadów komunalnych z tego tytułu. Zabronione jest gromadzenie odpadów pochodzących z przedmiotowej działalności gospodarczej w pojemnikach przynależnych do nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.

 1. Gdzie i komu mogę oddać odpady z tytułu prowadzenia firmy czy innej działalności gospodarczej?

Właściciele - w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.) wszelkich nieruchomości niezamieszkałych typu szkoły, biura, ośrodki zdrowia, apteki, sklepy, wszelakiego rodzaju firmy (budowlane, usługowe, handlowe itp.) powinni bezwzględnie złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, z racji prowadzonej działalności gospodarczej, w której należy zadeklarować system zbiórki odpadów, ilość, pojemność oraz częstotliwość odbioru pojemników z odpadami. Na podstawie złożonej deklaracji właściciel oddaje odpady zgodnie z harmonogramem firmie, z którą Gmina Sośnie posiada zawartą umowę na odbiór odpadów z terenu gminy.

 1. Komu powinienem wnosić opłatę i w jakiej wysokości jeżeli oddam odpady z nieruchomości niezamieszkałej bądź firmy, sklepu itp.?

Opłatę za odbiór i transport odpadów wnosi się na konto Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, na konto:

nr konta: 71 8409 0001 2002 0100 0635 0012

Wysokość opłaty uzależniona jest od zadeklarowanej zbiórki odpadów, wielkości pojemnika oraz częstotliwości jego opróżniania.

 1. Co się stanie jeśli nie złożę deklaracji na odbiór odpadów, a mimo to będę prowadził czynną działalność gospodarczą, firmę, sklep, szkołę, biuro itp.?

Wszelkie nieruchomości, które są zarządzane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, placówki oświatowe, firmy, sklepy, cmentarze, sale wiejskie, biblioteki, ośrodki użyteczności publicznej itp. podlegają kontroli z Urzędu, a także kontroli z Sanepidu.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych zostanie wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne, mające na celu wydanie decyzji administracyjnej, określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z charakterem posiadanej nieruchomości niezamieszkałej i prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak i aktami prawa miejscowego.

Podmiot kontrolowany zobowiązany do okazania się dokumentami, w tym potwierdzeniami dokonania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wobec Gminy Sośnie. Każdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej generuje za sobą wytwarzanie odpadów wszelakiego rodzaju w zależności od przedmiotu prowadzonej działalności, zatem podmioty te są zobowiązane złożyć deklarację z tego tytułu. Surowo zabronione jest pozbywanie się odpadów z tego tytułu do miejsc do tego celu nieprzeznaczonych (lasy, rowy, grunty prywatne, zakopywanie w ziemi itp.), poprzez tworzenie dzikich wysypisk śmieci czy tez przez ich palenie w piecach.

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Jasno precyzuje ten przepis ustawa o odpadach z dnia 08 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.) „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub współspalarniami podlega karze aresztu albo grzywny”.

 1. Co z odebranymi odpadami zrobi firma wybrana w przetargu przez gminę?

Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawy o odpadach z dnia 08 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), natomiast odebrane zmieszane odpady komunalne, odpady biodegradowalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do instalacji komunalnej bądź instalacji przewidzianej do obsługi zastępczej, w przypadku, gdy instalacja komunalna z braku mocy przerobowych nie ma możliwości zagospodarowania odpadów.  

Zapis ustawy zakazuje mieszania selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

J.D.

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:  7:30-15:30


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry