• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zasady wpisu do rejestru działalności regulowanej

 |  Odpady komunalne

Informacja dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2012 r. zamiast zezwoleń wydawanych przez Wójta Gminy Sośnie, prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sośnie. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych ma terenie Gminy Sośnie, będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Sośnie wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Zezwolenia te zachowują ważność do końca 2012r.

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wpis do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

Wniosek powinien zawierać:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
• określenie rodzaju przewidzianych do odbierania odpadów komunalnych;

Do wniosku dołącza się:
• oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu). Opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Sośnie.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Efekt załatwienia sprawy:
1. nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
2. odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy: 
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
- przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Sośnie (Sekretariat), ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

Wniosek można złożyć:
• listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy),
• osobiście.

Opłaty:
Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł*, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sośnie
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Nr konta : 77 8409 0001 0100 0635 2000 0002

* Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Sośnie zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012r.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sośnie
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Nr konta : 77 8409 0001 0100 0635 2000 0002

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Termin załatwienia sprawy:
• 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;
• wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Akty prawne dotyczące sprawy:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).


Pliki do pobrania:


 Oświadczenie do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru dzialalności regulowanej

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:  7:30-15:30


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry