Aktualności

Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Sośnie na lata 2020 - 2035. Strategia Rozwoju Elektromobilności będzie dokumentem zawierającym ocenę, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji, które znacząco wpłyną na rozwój elektromobilności w Polsce. Uwzględniać będzie również inicjatywy smart city, czyli idei miasta (tutaj gminy) przyjaznego mieszkańcom.

Szanowni Dyrektorzy, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi !

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, Święto Wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Z tej okazji składam Państwu serdeczne podziękowania za Wasz wychowawczy i dydaktyczny trud oraz poświęcenie.

Podczas VII Sesji Rady Gminy Sośnie uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Skarbnik Gminy Sośnie panią Joannę Chalińską. Pani skarbnik odeszła ze stanowiska na własną prośbę i pod koniec lipca br. przeszła na emeryturę.

Wójt gminy Sośnie Stanisław Budzik mianował Dariusza Berka na swojego zastępcę. Dariusz Berek jest związany z Urzędem Gminy Sośnie od 9 lat. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu Zarządzania i Administracji Publicznej. Ma za sobą bogate doświadczenie samorządowe, które na pewno wpłynie pozytywnie dla dobro mieszkańców i rozwoju naszej gminy.

Aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, znają problemy mieszkańców i cieszą się dużym zaufaniem – sołtysi. Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma wiekową tradycję, mocno ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi. Ponad 150. sołtysek i sołtysów z Powiatu Ostrowskiego spotkało się we Wtórku w Gminie Ostrów Wielkopolski z okazji 20-lecia istnienia powiatowych struktur Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopol ...

Na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół w Sośniach dnia 25 kwietnia 2019 r. odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka" szkół podstawowych rocz. 2004 i młodsi chłopców i dziewcząt”. W zawodach tych udział wzięły szkoły z Cieszyna, Pawłowa, Granowca i Sośni.

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, Urząd Gminy Sośnie przystąpił do Programu „Polska Bezgotówkowa”. Od 20 lutego 2019 roku osoby załatwiające sprawy w urzędzie mogą dokonywać płatności swoich zobowiązań finansowych (z tytułu podatku, opłat za odbiór odpadów komunalnych, czynszu itp.) za pomocą kart płatniczych. Kasa Urzędu Gminy Sośnie została wyposażona w terminal płatniczy POS, co pozwala na dokonywanie płatności bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sam program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania stanowią również atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

W dniach od 29 stycznia do 14 lutego br. odbyły się zebrania wiejskie mające na celu wyłonienie sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach naszej gminy. W wyniku wyborów w sołectwach Janisławice, Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocina i Kuźnica Kącka nastąpiły zmiany na stanowisku sołtysa. Należy nadmienić, że kobiety stanowią większą połowę składu sołtysów w obecnej kadencji Rady Gminy.

Wójt Gminy Sośnie informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów,  a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu ...

Harmonogram zebrań wyborczych organów samorządów wiejskich na terenie Gminy Sośnie